ALGEMENE VOORWAARDEN

Tiny Tree Trunk
Weesperveste 35
3432 AE Nieuwegein
(Geen bezoekadres)

Bereikbaar via het contactformulier op de site of via een mail naar info@tinytreetrunk.nl

KVK-nummer:80928021 / Btw-identificatienummer: NL003511438B22

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tiny Tree Trunk en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tiny Tree Trunk en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Een link naar deze pagina is te vinden in het menu onder ‘Hoe werkt het’, in de footer en tijdens het bestelproces.
 3. Indien u de algemene voorwaarden op papier wilt hebben, kunt u deze onderaan de pagina downloaden in PDF formaat.
 1. Veel van onze boekenboxen zijn ‘verrassingsboxen’. Dit houdt in dat we van te voren niet aangeven wat er precies in zit. Het boek kan geraden worden aan de hand van hints of extra informatie in de beschrijving, maar de toegevoegde goodies houden we geheim voor het verrassingseffect. Indien u echt graag van te voren wilt weten wat er in de box toegevoegd zit, doen we daar niet moeilijk over. Via het contactformulier kunt u een vraag of opmerking versturen en dan zullen we daar zo snel mogelijk op reageren. 
 2. De gewone producten die we in de webshop aanbieden zijn zo precies mogelijk beschreven, zodat voor de klant duidelijk is wat ze bestellen.
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Zodra de bestelling heeft plaatsgevonden ontvangt de klant een bevestiging per mail. Indien dit niet ontvangen wordt, is er iets mis gegaan en vragen we de klant contact op te nemen.
 3. Tiny Tree Trunk doet er alles aan om voor een veilige webomgeving te zorgen tijdens het bezoeken van de website, de account omgeving en het bestelproces. Voor meer informatie hierover kunt u ons privacybeleid lezen.
 4. Een bestelling zal pas verzonden worden nadat de betaling hiervoor binnen is. 
 5. In de factuur vindt u informatie over de BTW en over het eventueel retour sturen van de artikelen.
 1. Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen mag de klant, volgens de wet Koop op afstand, zonder opgave van redenen, retourneren.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. 
 3. Als de klant meerdere bestellingen heeft gedaan, geldt de bedenktijd per ontvangstdatum van elk artikel.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

TINY TREE TRUNK

 1. Wilt u een artikel retourneren, dan dient u eerst per e-mail hier een melding van te doen, onder vermelding van het bestelnummer. Een opgave van reden is niet verplicht, maar helpt ons wel om in de toekomst onze producten of diensten te verbeteren. Deze melding dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling bij ons binnen te zijn. Indien deze termijn verstreken is, geldt de koop als feit en kan er niet meer geretourneerd worden. 
 2. U heeft 14 dagen de tijd, volgend op de in lid 1 bedoelde melding, om het product terug te sturen. 
 3. De artikelen die geretourneerd worden, dienen ongelezen, ongebruikt en onbeschadigd en (indien mogelijk) in originele verpakking verstuurd te worden door de klant. Is dit niet het geval (met uitzondering van beschadiging buiten de schuld van de klant, bijvoorbeeld schade tijdens verzending), dan accepteren we het retour gekomen product niet en vindt er geen restitutie plaats.
 4. De verzending van de geretourneerde producten is op eigen risico van de klant. 
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn.
 1. Zodra Tiny Tree Trunk een bericht ontvangt dat u een artikel wilt retourneren, ontvangt u van ons een bevestiging. 
 2. Uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel, betalen we het betaalde bedrag van de oorspronkelijke bestelling (inclusief in rekening gebrachte leveringskosten) terug.  Dit geldt niet voor de verzendkosten van het geretourneerde artikel door de klant. De terugbetaling zal geschieden naar het bekende bankrekeningnummer en is kosteloos voor de klant.
 1. De prijzen van onze producten zijn altijd inclusief BTW. Op boeken en boekenboxen zit 9% BTW, dit tarief geldt bij een bestelling ook voor de verzendkosten. Op goodies zit 21% BTW wat ook bij de bestelling invloed heeft op de btw van de verzendkosten die verhoogd worden naar 21% BTW. Dit wordt duidelijk op de factuur aangegeven. 
 2. Prijzen van de boekenboxen staan niet vast. De inkoopprijs van boeken verschilt per boek, dit geldt eveneens voor goodies. Sommige goodies kunnen we zo inkopen, anderen laten we maken, ontwerpen we zelf of bestaan uit meerdere producten. Dit zorgt ervoor dat de boxen in prijs van elkaar verschillen. 
 3. Indien de klant een kortingscode heeft ontvangen, is die eenmalig bruikbaar bij een bestelling.
 1. Tiny Tree Trunk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2.  Na betaling door de klant zal, zoals bij het product beschreven, de bestelling zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen (na de uiterste besteldatum indien van toepassing) ter verzending worden aangeboden aan het verzendbedrijf. Tiny Tree Trunk is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die plaatsvindt door bijvoorbeeld drukte bij het verzendbedrijf. 
 3. Indien er vertraging in het verzendproces dreigt te ontstaan (voordat deze is afgeleverd aan het verzendbedrijf), zal Tiny Tree Trunk direct contact opnemen met de klant en hem/haar hierover informeren. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en krijgt het betaalde bedrag retour.   
 4. Komt de levering nooit aan bij de klant, dan dient deze zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verzendbevestiging, contact met ons op te nemen. Dit kan via de mail of via het contactformulier. We zullen dan ons uiterste best doen het artikel te traceren. 
 5. Indien de producten beschadigd aankomen bij de klant dient deze contact op te nemen zodat we kunnen uitzoeken hoe we het kunnen compenseren.
 1. Indien u klachten of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen. Deze moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend. 
 2. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De klant dient Tiny Tree Trunk in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Op overeenkomsten tussen Tiny Tree Trunk en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.